Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40/

Zmluva: Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40/002/23

 • Číslo zmluvy
  Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40/
 • Predmet zmluvy
  1. Predmet zmluvy o úvere a základné podmienky 1.1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, Obchodných podmienkach pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam a vlastníkom bytov a nebytových priestorov – Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len „OP“) a Všeobecných obchodných podmienkach – Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 1.2. Klient sa zaväzuje vrátiť banke poskytnuté peňažné prostriedky, platiť banke úroky z poskytnutých peňažných prostriedkov, ďalšie príslušenstvo, poplatky a náklady a plniť si ďalšie zmluvné povinnosti. 1.3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich základných podmienkach úveru: 1.3.1. Druh úveru: Termínovaný úver 1.3.2. Výška úveru: 43 943,72 EUR, slovom: Štyridsaťtritisícdeväťstoštyridsaťtri EUR sedemdesiatdva centov 1.3.3. Účel úveru: Predfinancovanie dotácie projektu "Hendrichovce, kaštieľ, zariadenie a vybavenie interiéru" podporeného z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 1.3.4. Čerpanie úveru: 1.3.4.1. Spôsob čerpania úveru: postupne, na základe faktúr s DPH a Kúpnych zmlúv. 1.3.4.2. Lehota na čerpanie: od 16.01.2023 do 31.01.2023 1.3.4.3. Minimálna výška jednotlivého čerpania úveru nie je stanovená. 1.3.5. Úročenie úveru: 1.3.5.1. Druh úrokovej sadzby: variabilná úroková sadzba 1.3.5.2. Referenčná sadzba je hodnota 12 mesačného Euribor® 1.3.5.3. Úrokové rozpätie je 0,80 % p.a. 1.3.5.4. Celková variabilná sadzba je hodnota 12 mesačného Euribor® + úrokové rozpätie 0,80 % p.a. 1.3.6. Splácanie úveru: 1.3.6.1. Splácanie istiny bude vykonávané v súlade s článkom 4. 1.3.6.2. Platenie úrokov mesačne v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca. 1.3.7. Deň splatnosti Termínovaného úveru: 15.01.2024. Banka môže adekvátne skrátiť lehotu splácania úveru v prípade vykonania predčasnej splátky úveru klientom, a to tak, že oznámením zaslaným klientovi určí deň splatnosti Termínovaného úveru na nový, skorší deň.
 • Cena
  43 943,72 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  17.1.2023
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  16.1.2023
 • Dátum zverejnenia
  16.1.2023
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Hendrichovce
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Prima Banka Slovensko, a.s.
 • IČO
  31575951
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Martin Martaus
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka