Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.07.2020

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov. Zmena stavebníka

ZoP/2020/015-PP

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Hendrichovce

15.05.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-309-003/2020

KRHZ-PO-VO-309-003/2020

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra

11.05.2020

Zmluva o dielo č. 6/5/2020

6/5/2020

22 812,56 EUR dvadsaťdvatisícosemstodvanásť eur 56/100

Obec Hendrichovce

GMT development, s.r.o.

17.03.2020

Zmluva č. 320 0305 o poskytnutí dotácie z rpostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

320 0305

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Hendrichovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

05.03.2020

Dohoda č. 20/37/054/129 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niekt

Dohoda č. 20/37/054/129

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Hendrichovce

11.02.2020

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-20-0199 2020/OBEC

ZM-KO-OD-20-0199 2020/OBEC

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Hendrichovce

06.02.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Hendrichovce

03.02.2020

Zmluva o dielo 3A-ZOD-0070120

3A-ZOD-0070120

4 968,00 EUR štyritisícdeväťstošesťdesiatosem

O.S.V.O. comp., a.s.

Obec Hendrichovce

27.01.2020

Zmluva o dielo č. 04/19/MM

04/19/MM

1 940,00 EUR tisícdeväťstoštyridsať eur

Ejpro - Ing. Martin Magda

Obec Hendrichovce

13.12.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

Kúpna zmluva

Neuvedené

Sabolová Martina

Obec Hendrichovce

19.11.2019

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 4

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Ministerstvo životného prostredia SR

02.09.2019

Zmluva č. 947/2019/ORR

Zmluva č. 947/2019/ORR

18 557,96 EUR osemnásťtisícpäťstopäťdesiatsedem eur 96/100

Prešovský samosprávny kraj

Obec Hendrichovce

31.05.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

TIMEO, s.r.o.

Obec Hendrichovce

28.05.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Neuvedené

Lorincová M., Samseliová M., Michalko M.

Obec Hendrichovce

07.05.2019

Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení

Zmluva o poskytnutí služieb

4 020,00 EUR štyritisícdvadsať eur

Ateliér ASKO BG s. r. o.

Obec Hendrichovce

29.04.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

19/37/50J/NS/35

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Hendrichovce

12.04.2019

Zmluva č. VMI0202201903

VMI0202201903

Neuvedené

Obec Hendrichovce

ENVI-PAK,a.s.

10.04.2019

Zmluva o kontokorentnom úvere pre samosprávy číslo 5006/19/009

5006/19/009

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Obec Hendrichovce

OTP Banka Slovensko, a.s.

10.04.2019

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 5006/19/009-BZ-01

5006/19009-BZ-01

Neuvedené

Obec Hendrichovce

OTP Banka Slovensko, a.s.

27.03.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

200,00 EUR dvesto eur

Obec Hendrichovce

František Horvát

27.03.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskyntnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 3

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Ministerstvo životného prostredia SR

31.01.2019

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19_0057

ZM-KO-OD-19_0057

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Hendrichovce

07.01.2019

Zmluva č. 2/2019 o odvádzaní a čistení odpadových vôd

2/2019

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Obec Fričovce

19.12.2018

Rozpočet k projektu Zníženie energetickej náročnosti kaštieľa v obci Hendrichovce

Podrobný rozpočet k projektu Zníženie energetickej

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hendrichovce

12.12.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Ministerstvo životného prostredia SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: