Detail zmluvy Zmluva č. 1042/2022/OPR o poskytnutí dotácie

Číslo zmluvy:
Zmluva č. 1042/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Názov:
Zmluva č. 1042/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet zmluvy:
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „PSK“). 2. Dotácia sa poskytuje na základe Uznesenia č. 978/2022 Zastupiteľstva PSK zo dňa 13.6.2022 a predstavuje refundáciu podielu výdavkov skutočne vynaložených na realizáciu projektu („ďalej aj podporená / podporovaná činnosť“) v rámci Výzvy pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 (ďalej len „Výzva pre región“) schválenej Uznesením 2 Zastupiteľstva PSK č. 858/2021 zo dňa 6.12.2021 na financovanie projektov v zmysle VZN PSK č. 78/2019 v platnom znení. Dotácia sa poskytuje z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022 v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, za predpokladu dodržania podmienok zadefinovaných vo VZN č. 78/2019 v platnom znení, vo Výzve pre región v tejto zmluve. 3. Základné informácie o poskytnutej dotácii Článok II. Účel, podmienky realizácie a vyúčtovania podporenej činnosti a poskytnutia dotácie 1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu vo výške uvedenej v Čl. I. bod 3. tejto zmluvy, za účelom zrealizovania podporenej činnosti pod názvom uvedenom v Čl. I. bod 3. tejto zmluvy a popísanom v žiadosti o poskytnutie dotácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 2. Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať podporený projekt uvedený v Čl. I. bod 3. tejto zmluvy vopred na vlastné náklady a na svoju vlastnú zodpovednosť, v termíne uvedenom v Čl. I. bod 3. tejto zmluvy, v rozsahu a za účelom špecifikovaným v žiadosti o poskytnutie dotácie a v jej prílohách. 3. V prípade skutočnosti, ktorá spôsobí skokový rast cien tovarov a služieb a zapríčiní navýšenie celkovej ceny realizácie projektu špecifikovanej v Čl. I. bod 3. tejto zmluvy je prijímateľ povinný zrealizovať podporený projekt na vlastné náklady. 4. Dotácia sa poskytuje iba na zabezpečenie vykonávania všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, napr. tvorba, rozvoj, ochrana a obnova Program: Kultúra Podprogram: 2.1. - Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok - kapitálové (investičné) výdavky Druh výdavku: kapitálové Názov podporenej činnosti: Hendrichovce, kaštieľ, zariadenie a vybavenie interiéru Výška dotácie: 43 934,72 eur (slovom: štyridsaťtritisícdeväťstotridsaťštyri eur a sedemdesiatdva centov) Termín realizácie podporenej činnosti: Jún - December 2022 Spôsob poskytnutia dotácie: formou refundácie Termín na predloženie vyúčtovania dotácie: do 15 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy v prípade, ak projekt bol zrealizovaný pred uzavretím zmluvy do 30 kalendárnych dní od posledného dňa ukončenia realizácie podporenej činnosti, ak došlo k uzatvoreniu zmluvy pred termínom realizácie podporenej činnosti
Cena:
43 934,72 EUR
1. Zmluvná strana:
Prešovský samosprávny kraj
2. Zmluvná strana:
Obec Hendrichovce
Meno podpisujúcej osoby:
Martin Martaus
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta obce
Dátum zverejnenia:
1. 8. 2022
Dátum účinnosti zmluvy:
2. 8. 2022
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
20. 7. 2022
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Zmluva č. 1042 2022 OP o poskytnutí dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,42 kB