Oznámenie o zmene tlačív na priznanie k dani z nehnuteľností

-

Oznámenie o zmene tlačív na priznanie k dani z nehnuteľností

Daň z nehnuteľnosti 2024

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 99d ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na zabezpečenie jednotného postupu pri podávaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vydalo vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Nový vzor č. MF/013135/2023-726  tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa použije pri podávaní priznania u daňovníkov, ktorým daňová povinnosť vznikla najskôr 1. septembra 2023 ( t. j. napríklad: občan, ktorý nadobudne nehnuteľnosť dedením alebo vydražením alebo si zaobstará nového psa, musí podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti už na novom tlačive).

Zároveň nový vzor č. MF/013135/2023-726 tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa použije pri podávaní priznania u daňovníkov, ktorým daňová povinnosť vznikla alebo zanikla  v priebehu roku 2023 ( t. j. napríklad: občan v priebehu roku 2023 kúpil/predal/alebo mal iné zmeny v  nehnuteľnostiach, je povinný podať si priznanie v termíne 1.1.-31.1.2024 na novom tlačive).

Tlačivá na priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa sú:

- zverejnené spolu s poučením na ich vyplnenie na webovej stránke obce:

 - nové tlačivá k dani z nehnuteľností modules/file_storage/download.php?file=6c456f3c%7C31&inline=1

- nové poučenie k dani z nehnuteľností modules/file_storage/download.php?file=1c903a86%7C32&inline=1

- alebo si ich môžete prevziať osobne na Obecnom úrade 

     Termín podania daňových priznaní je do 31.01.2024Ak sa počas roka 2023 u Vás nič nezmenilo, daňové priznanie v roku 2024 nepodávate. Správca dane Vám automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenej dani.

Dátum vloženia: 11. 1. 2024 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2024 0:00
Autor: Správce Webu