Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby, podľa ust. § 36, ods. 1 a ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebno