Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.04.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260127C

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektrin

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Východoslovenská energetika a.s.

30.03.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-0206 2020/OBEC

Dodatok č. 1

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Hendrichovce

01.03.2022

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 40/004/22

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 40/

49 674,24 EUR štyridsaťdeväťtisícšesťstosedemdesiatštyri eur 24/100

Obec Hendrichovce

Prima Banka Slovensko, a.s.

16.02.2022

Zmluva o bežnom účte - nové

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Československá obchodná banka, a.s.

22.12.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

22.12.2021

Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/118

Dodatok č. 1 k dohode č. 21/37/054/118

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

13.12.2021

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Prima Banka Slovensko, a.s.

Obec Hendrichovce

28.10.2021

Zmluva o bežnom účte (soc. fond)

Zmluva o bežnom účte (soc. fond)

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Československá obchodná banka, a.s.

28.10.2021

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Československá obchodná banka, a.s.

20.10.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

49 674,24 EUR štyridsaťdeväťtisícšesťstosedemdesiatštyri eur 24/100

GMT projekt, spol. s r. o.

Obec Hendrichovce

20.10.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č 309070Z398

309070Z398

49 674,24 EUR štyridsaťdeväťtisícšesťstosedemdesiatštyri eur 24/100

Obec Hendrichovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

29.06.2021

Dohoda č. 21/37/054/118

Dohoda č. 21/37/054/118

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

18.05.2021

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 5

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hendrichovce

14.05.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

0359/VSD/2021

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Hendrichovce

13.05.2021

Zmluva č. 321 0904 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskehio zákonníka

Zmluva č. 321 0904

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hendrichovce

11.05.2021

DOHODA č. 21/37/012/16 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bo d 5, resp. 6 (úrad vyberie hodiace sa) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DOHODA č. 21/37/012/16

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Hendrichovce

11.05.2021

DOHODA č. 21/37/010/3 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

DOHODA č. 21/37/010/3

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Hendrichovce

18.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb - elektroodpad

ZM-KO-OD-21-0136 2021

Neuvedené

Obec Hendrichovce

KOSIT a.s.

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Štatistický úrad SR

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.3.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestoro

Neuvedené

Agro Branisko, s.r.o.

Obec Hendrichovce

23.02.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Hendrichovce

NATUR-PACK, a.s.

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Štatistický úrad SR

27.07.2020

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov. Zmena stavebníka

ZoP/2020/015-PP

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s.

Obec Hendrichovce

15.05.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-309-003/2020

KRHZ-PO-VO-309-003/2020

Neuvedené

Obec Hendrichovce

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra

11.05.2020

Zmluva o dielo č. 6/5/2020

6/5/2020

22 812,56 EUR dvadsaťdvatisícosemstodvanásť eur 56/100

Obec Hendrichovce

GMT development, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: