Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: 0359/VSD/2021
 • Názov
  Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
 • Typ zmluvy
 • Číslo zmluvy
  0359/VSD/2021
 • Predmet zmluvy
  2.1 Povinný je vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v obci Hendrichovce, katastrálne územie parcela č. reg. druh pozemku m2 LV č. Hendrichovce 344/1 C Zastavaná plocha a nádvorie 2113 146 (ďalej len ako „slúžiaci pozemok“), v spoluvlastníckom podiele uvedenom v bode 1.1 tejto zmluvy. 2.2 Geometrickým plánom, úradne overeným príslušným katastrálnym odborom pod č. G1-2578/2020 (ďalej len ako „geometrický plán“), je na slúžiacom pozemku vyznačené vecné bremeno, ktoré povinný touto zmluvou zriaďuje in personam, v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu, v prospech oprávneného a ktorého obsahom je povinnosť povinného strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacom pozemku. 2.3 Na základe tejto zmluvy bude vykonaný zápis v príslušnom liste vlastníctva v časti „C -Ťarchy“, v znení: „Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parc. C KN č. 344/1 v rozsahu Geometrického plánu, úradne overeného príslušným katastrálnym odborom pod č. G1-2578/2020.“
 • Cena
  Neuvedené
 • Dátum účinnosti zmluvy
  15.5.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
 • Dátum zverejnenia
  14.5.2021
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Hendrichovce
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Východoslovenská distribučná a.s.
 • IČO
  36599361
 • DIČ
 • Adresa
  Mlynská 31, 04291 Košice
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Martin Martaus
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka